Microsoft Imagine Academy (MSIA) เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning ช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐาน ทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพในโลกยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน หากเมื่อนำความรู้ที่ได้จากการเรียน e-learning ของ Microsoft Imagine Academy ไปสอบ Certification หากสอบผ่านจะได้ใบรับรองดิจิตอล ( Certification ) ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันถึงความชำนาญเฉพาะด้าน ในเรื่องนั้นๆ  โดยจะแบ่ง Learning Part ออกเป็น 4 กลุ่มทักษะ ได้แก่

  • Productivity Path
  • Computer Science Path
  • Data Science Path
  • IT Infrastructure Path