Available courses

การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 3 [631GI-CEG310(L)]

การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 3 [631GI-CEG310(L)]

Course

หลักวัสดุวิศวกรรม [631GR-EGI210(T)]

หลักวัสดุวิศวกรรม [631GR-EGI210(T)]

Course

โครงงานวิศวกรรมระบบราง 1 [631GU-REG491(L)]

โครงงานวิศวกรรมระบบราง 1 [631GU-REG491(L)]

Course

วิศวกรรมการทาง [631GR-CEG441(T)]

วิศวกรรมการทาง [631GR-CEG441(T)]

Course

การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 3 [631GR-CEG310(L)]

การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 3 [631GR-CEG310(L)]

Course

ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมโยธา [631GR-CEG205(L)]

ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมโยธา [631GR-CEG205(L)]

Course

พื้นฐานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล [631GN-CEG405(T)]

พื้นฐานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล [631GN-CEG405(T)]

Course

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2 [631GN-CEG103(L)]

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2 [631GN-CEG103(L)]

Course

การเรียนรู้โดยใชปัญหาเป็นฐาน [631GN-CEG202(L)]

การเรียนรู้โดยใชปัญหาเป็นฐาน [631GN-CEG202(L)]

Course

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์ [631GN-EEG456(T)]

การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์ [631GN-EEG456(T)]

Course

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า [631GI-EEG342(L)]

ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า [631GI-EEG342(L)]

Course

วิศวกรรมชลศาสตร์ [631GN-CEG451(T)]

วิศวกรรมชลศาสตร์ [631GN-CEG451(T)]

Course

เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ [631GN-LSE498(T)]

เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ [631GN-LSE498(T)]

Course

เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ [631GN-LSE498(L)]

เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโลจิสติกส์ [631GN-LSE498(L)]

Course

พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า [631GN-EGI113(T)]

พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า [631GN-EGI113(T)]

Course

การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 1 [631GN-CEG111(L)]

การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 1 [631GN-CEG111(L)]

Course

การจัดการระบบราง [631GN-REG301(T)]

การจัดการระบบราง [631GN-REG301(T)]

Course

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร [631GN-EGR205(L)]

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร [631GN-EGR205(L)]

Course

เขียนแบบวิศวกรรม [631GN-EGR102(L)]

เขียนแบบวิศวกรรม [631GN-EGR102(L)]

Course

ระบบอาคารและการก่อสร้าง [631GN-CEG406(T)]

ระบบอาคารและการก่อสร้าง [631GN-CEG406(T)]

Course

ระบบดิจิตอลและการออกแบบทางตรรก [631GN-EEG221(T)]

ระบบดิจิตอลและการออกแบบทางตรรก [631GN-EEG221(T)]

Course

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ [631GN-EGR212(L)]

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ [631GN-EGR212(L)]

Course

แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 4 [631GN-MAT216(T)]

แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 4 [631GN-MAT216(T)]

Course

แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3 [631GN-MAT215(T)]

แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3 [631GN-MAT215(T)]

Course

สหกิจศึกษาวิศวกรรมยานยนต์ [631GN-AEG499(L)]

สหกิจศึกษาวิศวกรรมยานยนต์ [631GN-AEG499(L)]

Course

วัสดุวิศวกรรม [631GN-EGR210(T)]

วัสดุวิศวกรรม [631GN-EGR210(T)]

Course

ระบบรองรับน้ำหนักและส่งกำลัง [631GN-AEG362(T)]

ระบบรองรับน้ำหนักและส่งกำลัง [631GN-AEG362(T)]

Course

ระบบรองรับน้ำหนักและส่งกำลัง [631GN-AEG362(L)]

ระบบรองรับน้ำหนักและส่งกำลัง [631GN-AEG362(L)]

Course

ระบบควบคุมในยานยนต์ [631GN-AEG456(T)]

ระบบควบคุมในยานยนต์ [631GN-AEG456(T)]

Course

ระบบควบคุมในยานยนต์ [631GN-AEG456(L)]

ระบบควบคุมในยานยนต์ [631GN-AEG456(L)]

Course