ในรายวิชานี้ จะกล่าวถึงวิธีและขั้นตอนการใช้งานของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งได้แก่ เครื่องโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน และอุปกรณ์ต่อเชื่อมแบบต่าง ๆ แล้วยังกล่าวถึงวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อีกด้วย