ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติการออกแบบเบื้องต้น เกี่ยวกับวิธีการรูปแบบตัวละคร รวมถึงตัวละครต้นแบบในงานด้านต้าง วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการออกแบบ เพื่อเขียนแบบผลงานออกมาได้ อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง เหมาะสมกับเรื่องราว และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระวิชาชีพอื่นๆ ได้อย่างมีคุณค่าและเหมาะสม