ในรายวิชานี้ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 15 บท เกี่ยวกับการเขียนบทสำหรับแอนิเมชั่นขนาดสั้น ภาพรวมของสตอรี่บอร์ด วิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพและการวาดสตอรี่บอร์ด ตลอดจนวิธีการทำแอนิเมติคในขั้นเบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเตรียมการผลิต (Pre-production) สำหรับการทำงานด้านแอนิเมชั่นทั้งในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยการลงมือวาดสตอรี่บอร์ดจากโจทย์ในชั้นเรียน