แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการบัญชี การบัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทมหาชน การจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การนำข้อมูลในงบการเงินมาใช้เพื่อการตัดสินใจ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบบัญชี และรายงานการตรวจสอบบัญชี กฎหมายทางการบัญชี การบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ กิจการที่ไม่หวังผลกำไร จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และความรับผิดชอบต่อสังคมของนักบัญชี